Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Tájékoztató célja

1.1. A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Bankárnet Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, a Felhasználók érdekeinek megfelelően meghatározza a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.
1.2. A Szolgáltató működteti a https://www.bankarnet.hu/ honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon szolgáltatást megrendelő felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
1.3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.).valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.
1.4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztassa a Felhasználót.
1.5. A Szolgáltató a Tájékoztatót az általa üzemeltetett honlapon és székhelyén teszi közzé.

2. Szolgáltató adatai:

Cégnév: Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. félemelet 2.
Képviselő neve: Váczi Zsófia
Cégjegyzékszám: 01 09 945715
Adószám: 22942195-2-41
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-55864/2012.
MNB felügyeleti engedély száma: EN-I-645/2011
Elérhetőség: info@bankarnet.hu +36 1 2240530

Szerver és honlapüzemeltető, hírlevélküldő:

Cégnév: Jalomape Kft.
Székhely: 1203 Budapest, Török Flóris utca 6. 4.em. 12.
Képviselő neve: Juhász András
Cégjegyzékszám: 01-09-934377
Adószám: 12438323-2-43

3. A Szolgáltató által végzett adatkezelés

3.1. Regisztráció
A Felhasználó regisztrációt követően jogosult a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére. A regisztráció során a Felhasználó alábbi személyes adatai kerülnek rögzítésre:
Rögzített adatok:
 I. Személyes adatok:
 Név* (kötelező)
 E-mail* (kötelező)
 Irányítószám * (kötelező)
 Telefon* (kötelező)
 E-mailcím* (kötelező)
 II. Cím:
 Irányítószám* (kötelező)
A Felhasználó a regisztrációt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg, melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatójának és az adatkezelés elfogadásáról. A Szolgáltató által végzett adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul. A Felhasználó az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló pénzügyi intézmények és pénzpiaci közvetítők részére az érdeklődéssel érintett pénzügyi- vagy hitelközvetítési szolgáltatásra vonatkozóan a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejövő Megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg adja meg írásbeli hozzájárulását az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozóan.
Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása és igényeinek megfelelő ajánlat tétele
Adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása alapján a felhasználó megkeresése és ajánlat tétele
Kezelt adatok köre: lsd. előző bekezdés
Adatkezelés időtartama: 30 nap, ezt megelőzően amennyiben felhasználó kéri adatai törlését, amennyiben a Szolgáltatóval szerződés jön létre, a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában szabályozott időtartam.
Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.
3.2. Szolgáltatás teljesítése
A Felhasználóval a Szolgáltató regisztrációt követően közvetlen (telefon, e-mail, személyes megkeresés) kapcsolatot vesz fel. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződéses kapcsolat jön létre, Szolgáltató a hatályos Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kezeli a felhasználó adatait.
Adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre: a pénzügyi- vagy hitelközvetítéshez szükséges személyes adatok
Adatkezelés időtartama: a jogszabályban írt időtartam
Adattárolás módja: a Szolgáltató a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.
3.3. Számlakiállítás és számla nyilvántartás
Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződéses kapcsolat jön létre, Szolgáltató a hatályos Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kezeli a felhasználó adatait.
Adatkezelés célja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése).
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: a jogszabályban írt időtartam
Adattárolás módja: a Szolgáltató a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.
3.4. Hírlevél megrendelése
Adatkezelés célja: tájékoztatás hírlevél formájában
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása
Kezelt adatok köre: e-mail cím
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattárolás módja: a Szolgáltató a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.

4. Szolgáltató által végzett adatkezelés

A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

5. Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére kizárólag jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

6. A Felhasználó jogai

6.1. A Felhasználó profiljának törlésével törölheti magát a rendszerből.
6.2. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
6.3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
6.4. A Szolgáltató köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatot, ha a személyes adatokra már nincs más módon kezelték, az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett jogszerűen tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelés jogellenes, azt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
6.5. A helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
6.6. Az érintett kérésére a Szolgáltató köteles korlátozni az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiekre tekintettel korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.7. A Felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltatót, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és ha az adatkezelés automatizált módon történik és ezzel nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6.8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
6.9. A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6.10. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.
6.11. A felhasználó bármikor jogosult az adatszolgáltatást megtagadni.

7. A Felhasználó kötelezettségei

7.1. A Felhasználó a regisztráció megkezdése előtt köteles nyilatkozni arról, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató által közzétett Tájékoztatót és egyéb feltételeket.
7.2. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele a hatályos Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadását eredményezi a Felhasználó részéről.

8. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

8.1. A Szolgáltató köteles a Felhasználó adatait a hatályos jogszabályok és adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatának és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelni.
8.2. A Szolgáltató köteles minden szükséges és ésszerűen elvárható biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtenni az adatok védelme érdekében.
8.3. A Szolgáltató a honlap használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

9. Egyéb tájékoztatás

9.1 A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.
9.2 A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.
9.3 A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.
9.4 A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).
9.5 Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
9.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

Checkbox nyilatkozat

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam és az abban foglaltakat elfogadom.
Hozzájárulok a regisztrációban megadott, az azonosításhoz és kapcsolatfelvételhez szükséges adataim, nevem, lakcímem és e-mail címem és egyéb adatok tárolásához.
Tudomásul veszem és hozzájárulok személyes és a hitelajánlathoz szükséges adataim továbbításához, és adataim megjelenéséhez a Pont24 Group Kft. és a HC Központ Kft. és alvállalkozói részére.
Tudomásul veszem, hogy adataim kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató és a Pont24 Group Kft az általa megadott e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.
Tudomásul veszem, hogy a hírlevelekről történő leiratkozást a info@bankarnet.hu címen tehetem meg

Cookie-k

A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal. A cookie-t a Felhasználó jogosult számítógépéről törölni, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Hitelajánlatok

A honlapon található hitelajánlatok a partnereink termékei közül a legelőnyösebb termékeket mutatják be. Ezek nem minden esetben érhetők el a Felhasználó számára, pl. alacsony havi jövedelem, alacsony ingatlanérték vagy KHR listán történő szereplés miatt. A Szolgáltató partnerei minden esetben fenntartják a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsanak egyes hiteligénylést mely esetben a Szolgáltató felelőssége is korlátozott.

Törlesztő részletek

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon közzétett törlesztőrészletek pontos összegéért, a meghirdetett banki kondíciókért – ezek csak tájékoztató, figyelemfelkeltő célból kerültek közzétételre.
A Szolgáltató mindent megtesz az adatok folyamatos frissítése és a kalkulátorok helyes működése érdekében, melynek során előfordulhat, hogy egyes pénzügyi intézmények hitelszámítási képletei különböznek az eddig alkalmazott “annuitás faktor” használatával számoló képletektől, ami eltérést eredményezhet a törlesztőrészlet összegében. A honlapon feltűntetett, kiszámolt törlesztőrészletek partnereink hitelei közül az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitelének kiválasztásával kerültek kiszámolásra, feltüntetésre. Az értékek épp ezért nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, mivel nem minden hiteligénylő esetében jelent megoldást, vagy épp igénylehető az adott hiteltermék.

Javaslatok

A honlapon feltüntetett problémamegoldási ajánlatok, konstrukciók minden esetben a Szolgáltató saját álláspontját tükrözik, nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. A Szolgáltató a feltüntetett konstrukciók alapján a Felhasználó által véghezvitt ügyletekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár.

Ajánlatok

A bankarnet.hu internetes oldalon közölt ajánlatok kizárólag az ajánlatkérők tájékoztatását szolgálják, és nem eredményezik a Bankárnet Kft. ajánlati kötöttségét, illetve kötelezettségét szerződéses jogviszony létesítésére. Ezért a Bankárnet Kft. az ajánlattal kapcsolatos bárminemű felelősségét kizárja.

Fórum

A fórum felhasználói tudomásul veszik, hogy a regisztrációval a fórum üzemeletetője a fórum tartalmát szabadon moderálhatja és a jogszabályba ütköző bejegyzéseket figyelmeztetés nélkül törli.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a fórum üzemeltetője a regisztrálók személyazonosságát nem jogosult ellenőrizni, ezért kéri a felhasználókat hogy jogszabály sértés vagy személyhez fűződő jogaik megsértése esetén haladéktalanul forduljanak a fórum üzemeltetőjéhez.

Kérje ingyenes árajánlatunkat!
Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat, csak 3 lépés az egész!